Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WZNOWIENIE POPŻ NA TERENIE GMINY DĄBRÓWKA – PODPROGRAM 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce oraz Stowarzyszenie „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” informuje, iż od sierpnia br. wznowiona została realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – FEAD 2014-2020 Podprogram 2017.
Ikona
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce oraz Stowarzyszenie „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” informuje, iż od sierpnia br. wznowiona została realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – FEAD 2014-2020 Podprogram 2017.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Powyższy Program przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Osoby kierowane są do Programu przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce od lipca br. przygotowuje skierowania dla osób uprawnionych do pomocy żywnościowej.

Pomoc żywnościowa jest dystrybuowana przez Bank Żywności SOS w Warszawie do Organizacji Partnerskich Lokalnych na terenie województwa mazowieckiego, które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. Funkcję Lokalnej Organizacji Partnerskiej zajmującej się dystrybucją żywności na terenie Gminy Dąbrówka pełni - Stowarzyszenie "Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu", a działalność Stowarzyszenia jest wspierana finansowo przez Gminę Dąbrówka. 

Pomoc żywnościowa będzie nieodpłatnie dystrybuowana w placówce w Dąbrówce przy ul. Leśnej 3.

Najbliższe planowane terminy dystrybucji żywności w Gminie Dąbrówka: 22 – 23 września, 20 – 21 października, 17 – 18 listopada. O kolejnych terminach dostaw osoby zakwalifikowane do Programu będziemy informować na bieżąco.

Okres realizacji Podprogramu 2017: sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Warto zaznaczyć, że w okresie realizacji Podprogramu 2016 tj. od sierpnia 2016 r. do kwietnia 2017 r. z bezpośredniej pomocy żywnościowej skorzystało 479 mieszkańców Gminy Dąbrówka. Przekazano ponad 23 tony artykułów spożywczych o łącznej wartości przekraczającej 111 tys. zł. Poza dystrybucją żywności w programie realizowane były działania towarzyszące: wspierające, edukacyjne i włączające, takie jak warsztaty prawidłowego żywienia oraz czytania etykiet produktów spożywczych i reklam. W ramach działań towarzyszących przekazano również paczki świąteczne dla 72 dzieci, zabawki, meble czy organizowano wyjazdy kolonijne do Krynicy Morskiej.Strona oglądana 669 razy.